Career Possibilities

รายชื่อตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ลำดับ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ
1 Prototype Engineer "ด่วน" -

      คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ การผลิต เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 - 2 ปี
 • มีทักษะด้านการเขียนแบบและอ่านแบบ โดยใช้ Program SolidWorks 
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2 Sales Specialist (Pharmacy) " ด่วน " -

       คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์ด้านระบบงานเภสัชกรในโรงพยาบาล และ ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 1-2 ปี
 • มีความรู้เทคนิคทางด้าน ITและ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงานในบริษัทที่ทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ   
 •  
3 Application Specialist " ด่วน " -

       คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 30  ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี-โท สาขารังสีเทคนิค
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี
 • มีความรู้และสามารถใช้งานเครื่อง CT และ MRI ได้เป็นอย่างดี
 • ถ้ามีประการณ์ทำงานในบริษัทที่ทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 Senior Human Resource Officer ( Labour Relation ) " ด่วน " -

       คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 30  ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อข้อความ มนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเชิงรุก
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงานในบริษัทที่ทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5 Technician (ช่างเทคนิคประจำโรงงานราษฏร์นิยม นนทบุรั) " ด่วน " -

      คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาวิชาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เคริ่องกล เครื่องมือวัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านช่างเทคนิคการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น
 • กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ปวช.แต่มีประสบการณ์ด้านช่างเทคนิค สามารถสมัครงานตำแหน่งนี้ได้
6 Document Controller Center (เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO) " ด่วน " -

      คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 30  ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส - ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน DDC , QMS  และ มีความรู้เรื่อง Internal Quality Audit ระบบ ISO 9001 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7 Administration Officer / เจ้าหน้าที่ธุรการ "ด่วน" -

      คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
8 เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ "ด่วน" -

       คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศด้านนำเข้า – ส่งออก ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารจัดสัมมนาหรือจัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอกประเทศได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีคะแนนสอบ TOEFL TOEIC IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9 นักรังสีเทคนิค " ด่วน " -

      คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 • ประจำศุนย์ตามต่างจังหวัดต่างๆ
 • มีใบประกอบโรคศิลป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
10 Legal Affaire Staff / เจ้าหน้าที่กฏหมาย -

      คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ 1 – 3 ปี
 • ทักษะด้านการอ่านและเข้าใจเอกสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

      ลักษณะงาน

 • จัดทำสัญญาต่างๆ ตามที่ พนักงาน/แผนก ร้องขอ
 • ดำเนินการจดทะเบียนขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เช่น ขอนุญาต นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ฯ
 • ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ที่บริษัทมี
 • ดำเนินการเกี่ยวกับด้านกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า จดทะเบียนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการด้านศุลกากร เช่น สอบถามหรือโต้แย้งพิกัดอัตราภาษี ศุลกากร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานต่างๆ ของสหกรณ์
 • ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและภาษีอากร

 

11 นักเทคนิคการแพทย์ -

      คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
12 นักเคมี ( Chemist ) / ประจำโรงงานราษฏร์นิยม -

       คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรอบคอบในการทำงาน
 • บุคคลิกดี สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
13 ISO Specialist / ผู้เชียวชาญระบบคุณภาพ -

       คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในเรื่องระบบคุณภาพ และ การตรวจติดตามภายใน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 •   สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดีมาก
 • เคยทำงานบริษัทหรือธุรกิจทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
14 Sales Engineer / วิศวกรฝ่ายขาย -

      คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ หรือด้าน IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการอ่านและเข้าใจเอกสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
15 Design Engineer -

     คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล / ยานยนต์ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง    
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในส่วนของการออกแบบรถยนต์ หรือชิ้นส่วนยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1  ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ 2D และ 3D ด้วยโปรแกรม  AutoCad / Solid Work 2011ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งาน โปรแกรม Solid Work 2011 ทำ  Finite Element Analysis ใน Function ของ Solid Work Premium  ได้เป็นอย่างดี
 • ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ระดับภาคีวิศวกรจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ในกรณีเป็นวิศวกรจบใหม่ให้นำโปรเจค ปริญญาตรีมานำเสนอ
16 Civil Project Manager / ผู้จัดการโครงการด้านวิศกรรมโยธา -

      คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี
 • ความรู้ทางด้านเขียนแบบ 3D และออกแบบได้
 •   สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ทางด้านเครื่องมือแพทย์หรือห้องผ่าตัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
17 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ -

      คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – โทสาขาวารสารศาสตร์, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, ประชาสัมพันธ์, หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความสามารถภาษาอังกฤษดีมาก
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) พร้อมความสามารถในการวิเคราะห์ มีความคิดเชิงกลยุทธ์
 • ต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการออกงานอีเว้นต์ต่าง ๆ
 • หากมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อโฆษณา และมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
18 INTERIOR DESIGNER/มัณฑนากร -

       คุณสมบัติ                                 

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ ไม่เกิน   40  ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี -โท สาขาสถาปัตยกรรม สาขามัณฑนศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในการออกแบบและตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและตกแต่งภายใน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • หากมีความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบและตกแต่งภายในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือห้องผ่าตัด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ทางด้านเขียนแบบ 3D และออกแบบได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
19 Service Engineer ( วิศวกรฝ่ายบริการ ) -

      คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • การศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาอุปกรณ์การแพทย์ อิเลคทรอนิกส์ โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
20 Marketing Executive -

      คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีคะแนนสอบ TOEFL TOEIC IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
21 Sales Representative / ผู้แทนฝ่ายขาย -

       คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีผลการสอบ TOEFL TOEIC IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เรื่องยาและเครื่องมือแพทย์เป็นอย่างดี
 • มีพาหนะของตนเองที่สามารถใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติงานทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

 

22 Programmer -

      คุณสมบัติ                                     

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถ Programming : Visual Studio .Net , PHP และความรู้ความเข้าใจใน Database จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

23 พนักงานบัญชี/พนักงานการเงิน -

     คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการบันทึกบัญชี นำส่งภาษีประจำเดือน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
24 IT Support / Help Desk -

      คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ความสามารถด้านการดูและระบบ Mail, Windows Server และด้าน Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ