วิธีการสมัคร

Description: http://www.supremeproducts.co.th/web_supremeproducts/image/107_sm.gif ท่านสามารถ Download ใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดได้ คลิกที่นี่เพื่อ Download ใบสมัคร

Description: http://www.supremeproducts.co.th/web_supremeproducts/image/107_sm.gif  กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน

Description: http://www.supremeproducts.co.th/web_supremeproducts/image/107_sm.gif  แนบหลักฐานการสมัครงานตามรายละเอียดที่ด้านล่าง

Description: http://www.supremeproducts.co.th/web_supremeproducts/image/107_sm.gif  ส่งมาที่ บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด เลขที่ 449 และ 451 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตบางพลัด แขวงบางยี่ขัน กรุงเทพฯ   10700  หรือส่งมาที่ E-mail Address : recruit.hrd@supremeproducts.co.th

Description: http://www.supremeproducts.co.th/web_supremeproducts/image/107_sm.gif หลักฐานการสมัครงาน     

       - รูปถ่ายหน้าตรงขนาด  1 หรือ 2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

       - สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน

       - สำเนารายละเอียดผลการศึกษา

       - สำเนาใบขับขี่(เฉพาะพนักงานขับรถ)

       - สำเนาใบรับรองการทำงาน

       - สำเนาการพ้นพันธะทางทหาร

 

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือเงินค้ำประกันใดๆ ทั้งสิ้น จากผู้สมัคร 

หากพบเห็นบุคคลใดกระทำการดังกล่าว โปรดติดต่อ Human Resources Department

 

Supreme Products Co.,Ltd. :: Human Resources Department :: 

449 & 451 Somdejprapinklao Rd., Bangyeekhan, Bangplad, Bangkok 10700 

Website : http://www.supremeproducts.co.th

E-mail Address : recruit.hrd@supremeproducts.co.th

Tel. 0 2434 0040,50 ext. 323 Fax. 0 2883 4968