News Room

ภาพบรรยากาศงานพิธีเปิดห้องปฎิบัติการจ่ายยาดิจิตัลฟาร์มาซี

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

   

เนื่องด้วยในปัจจุบัน  โรงพยาบาลมีผู้ป่วยมารับการบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก พร้อมกับโรคหรืออาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยก็หลากหลายมากขึ้น  ทำให้ต้องมีการจัดจ่ายยาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบให้การบริการผู้ป่วยใน ซึ่งมีการจ่ายยาให้ผู้ป่วยทุกวัน วันละอย่างน้อย 3 เวลา ทำให้มีความเสี่ยงในการจัด จ่ายยาเป็นอย่างมาก อีกประการหนึ่งตามมาตรฐาน HA การจัดยาให้ผู้ป่วยใน ต้องจัดเป็น One Day Dose  ซึ่งโรงพยาบาลไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากต้องใช้เวลาและบุคลากรมาก   คณะกรรมการทีมนำผู้ป่วยในจึงเห็นสมควรนำเทคโนโลยีมาช่วย โดยการติดตั้งและพัฒนาระบบปฏิบัติการการบริหารจัดการยาอัตโนมัติ  เพื่อนำระบบจัดและจ่ายยาอัตโนมัติมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้

1.เพื่อลดปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) จากการจ่ายยาผิด ทั้งชนิด ขนาด หรือปริมาณ มื้อของยา ให้กับผู้ป่วย หรือจ่ายยาไม่ตรงกับผู้ป่วยที่ต้องการยา การจ่ายยาผิดนำมาซึ่งการฟ้องร้องของผู้ป่วย ซึ่งมูลค่าความเสียหายจากการเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาลสูงจนไม่สามารถประเมินค่าได้

2.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย  ที่ไม่สามารถจ้างพยาบาลไปดูแลที่บ้านได้ ระบบ Unit Dose สามารถจัดยาเป็นมื้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับประทานยาเองที่บ้าน ลดปัญหาความสับสนในการจัดยาแยกมื้อเอง

3.เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องในทุกขั้นตอน อย่างเป็นระบบ เมื่อเกิดปัญหาสามารถตรวจสอบกลับเพื่อแก้ไขปัญหาได้ในทันที

4.มุ่งสู่มาตรฐานระบบประกันคุณภาพเป็นการยกระดับโรงพยาบาลให้เข้าสู่มาตรฐานสากล 

ประมวลภาพภายในงาน    
ภาพการลงทะเบียนหน้างาน    
     

 

14 ก.ค. 2015