News Room

งานแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และนวัตกรรมทางการแพทย์สาณารณสุข กว่า 500 รายการ การพบปะระหว่างนักวิจัยพัฒนา ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์การแพทย์สาธารณสุขทั้งรัฐ เอกชน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดจัดงาน MedThai Fai:ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย ( Medical Innovation of Thailand Fair) “ ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ณ Hall 9 อิมแพคเมืองทองธานี โดยมี พลเอกประยุท์  จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00

     รัฐบาลโดยคณะพัฒนาระบบวัตกรรมของประเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงผลงานวัตกรรมไทยกับความต้องการภาครัฐโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ ผู้วิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมไทยให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และเป็นประโยชน์ต่อประเทศยกระดับคุณค่านวัตกรรมไทย และลดการนำเข้าสินค้าประเทศ

     นักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรม จาก สวทช. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารโรงพยาบาลรัฐและเอกชนร่วมวง เสวนาพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ไทย อาทิ เช่น “ นโยบายภาครัฐต่อการสร้างตลาดนวัตกรรมการแพทย์ไทย ศูนย์กลาง แพทย์อาเชียน

กลุ่มผู้บริหารและพนักงานสุพรีม โพรดักส์ จำกัด
ภาพบรรยากาศในงาน
     

 

21 ส.ค. 2015