News Room

บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด ได้รับการอนุมัติเพื่อสนับสนุนโครงการ “B-Hive4:ระบบจ่ายยาประเภทยาบรรจุแผงอัตโนมัติ 

จากคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)

โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้สนับสนุนเงินอุดหนุนภายใต้โครงการ“แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”

ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559 

บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด ได้รับอนุมัติการสนับสนุนโครงการ “B-Hive4:ระบบจ่ายยาประเภทยาบรรจุแผงอัตโนมัติ ” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สนช.) ในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” จากการประชุมครั้ง 8/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา

 

18 ต.ค. 2016