Contact US
Contact US
Contact US
ระบบหุ่นยนต์บริหารจัดการยาบนหอผู้ป่วย
Model : INTIPHARM

Description : หุ่นยนต์จ่ายและบริหารยา รวมถึงเวชภัณฑ์บนหอผู้ป่วย
ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาประสิทธิภาพสูงจากประเทศเกาหลีใต้ที่ประสบความสำเร็จในการติดตั้งระบบหุ่นยนต์จ่ายยาทั่วโลกโดยการใช้หลักการทำงานด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลใบสั่งยาเข้ากับระบบหุ่นยนต์เพื่อให้ทีมเภสัชกรและพยาบาลบนหอผู้ป่วยมีความสะดวกในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการบริหารจ่ายยาบนหอผู้ป่วย
Model : ELECTRONIC Medication Floor Stock CABINET

Description : ระบบหุ่นยนต์สำหรับจ่ายยาบนหอผู้ป่วย
• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยาบนหอผู้ป่วย
• ลดจำนวนการสูญเสียที่เกิดจากยาค้าง ยาหมดอายุ หรือยาสูญหาย
• ลดภาระงานด้านเอกสาร มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบอิเล็คทรอนิกส์
• ง่ายต่อการเชื่อมต่อเข้ากับระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ
• ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านบริการและเทคโนโลยีของโรงพยาบาล
• สามารถตรวจสอบการเข้าถึงการบริหารยาได้จากฐานข้อมูล
Model : MEDICATION CART

Description :
รถเข็นจ่ายยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมโปรแกรมบริหารจัดการยาแบบ closed-loop
• เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับยาถูกต้อง ถูกวิธี ถูกเวลา
• ลดจำนวนการสูญเสียที่เกิดจากยาค้าง ยาหมดอายุ หรือยาสูญหาย
• ลดภาระงานด้านเอกสาร มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบอิเล็คทรอนิกส์
• ง่ายต่อการเชื่อมต่อเข้ากับระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ
• ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านบริการและเทคโนโลยีของโรงพยาบาล
• เหมาะสมและตอบโจทย์การใช้งานจริงของผู้ใช้ในแต่ละหอผู้ป่วย
Copyright ? 2017 by "ADMIN" 
Supreme Products Co.,Ltd.
449 & 451 Somdejphapinklao Road,
Bangyeekhan, Bangplad, Bangkok 10700
Tel.: +662 434 0040-50
Fax.: 0-2433-3971
Email : info@supremeproducts.co.th