Contact US
Contact US Contact US
Contact US
Contact US
 
ICU Bed
Model
: HH/DHC-III-006-A
Description : เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยหนักโดยเตียงรองรับการใช้งานร่วมกับ X-ray และรองรับการกระตุ้นหัวใจแบบใช้มือ
Ventilator
Model :
TV-100
Description : เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤตซึ่งสามารถส่งข้อมูลเพื่อแสดงผลบนหน้าจอเฝ้าระวังด้านหน้าหอผู้ป่วยได้
 
Emergency cart
Model :
HH/JJC-353
Description : รถเข็นในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก
Infusion Pump
Model : SN-1500H
Description : เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โดยสามารถเชื่อมต่อเพื่อแสดงผลไปยังระบบเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยที่อยู่ด้านนอกหอผู้ป่วยได้
Syringe Pump
Model : SN-50T66
Description : เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยกระบอกฉีดยา โดยสามารถเชื่อมต่อเพื่อแสดงผลไปยังระบบเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยที่อยู่ด้านนอกหอผู้ป่วยได้
 
 
Copyright ? 2017 by "ADMIN" 
Supreme Products Co.,Ltd.
449 & 451 Somdejphapinklao Road,
Bangyeekhan, Bangplad, Bangkok 10700
Tel.: +662 434 0040-50
Fax.: 0-2433-3971
Email : info@supremeproducts.co.th