Contact US
Contact US
Contact US
Contact US
Contact US
Contact US
 
Model : JV-36DEN,  JV-60DEN,  JV-84DEN

Description : หุ่นยนต์จ่ายยา รองรับการบรรจุยาเม็ดเปลือยได้สูงสุด 36, 60,  84 ชนิดยาl
Model : JV-CA30

Description : หุ่นยนต์จ่ายยา รองรับการบรรจุยาเม็ดเปลือยได้ 42 ชนิดยา และสามารถเพิ่มเติมส่วนต่อขยายได้สำหรับการเพิ่มปริมาณชนิดยาต่อไปในอนาคต
Model : JV-208DO,  JV-244DO

Description :  หุ่นยนต์จ่ายยา รองรับการบรรจุยาเม็ดเปลือยได้สูงสุด 208,  244 ชนิดยา
Model : JV-300NS10,  JV-360NS10, 
            JV-480NS10,  JV-576NS10

Description :  หุ่นยนต์จ่ายยา รองรับการบรรจุยาเม็ดเปลือยได้สูงสุด 300, 360, 480, 576 ชนิดยา
Model : JV-UC20

Description :  เครื่องนับเม็ดยาแบบอัตโนมัติ
Contact US
Contact US Contact US
Model : JV-UC05

Description :  เครื่องนับเม็ดยาแบบอัตโนมัติ แบบ 5 หัวจ่าย
Model : JV-VD10

Description :  หุ่นยนต์ตรวจสอบซองยาแบบอัตโนมัติ
                ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาประสิทธิภาพสูงจากประเทศเกาหลีใต้ที่ประสบความสำเร็จในการติดตั้งระบบหุ่นยนต์จ่ายยาทั่วโลกโดยการใช้หลักการทำงานด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลใบสั่งยาเข้ากับระบบหุ่นยนต์เพื่อให้จ่ายยาได้ทั้งในรูปแบบ unit dose หรือ  multiple-dose โดยอัตโนมัติ พร้อมระบบตรวจสอบความถูกต้อง และระบบอำนวยความสะดวก 629;ื่นๆในการทำงานเพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการบริหารจ่ายยาของทางโรงพยาบาล
ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาสำหรับห้องจ่ายยาแผนกผู้ป่วยใน
Model : JV-UC20

Description : เครื่องนับเม็ดยาแบบอัตโนมัติ
Model : JV-WZ10

Description :  หุ่นยนต์แบ่งตัดซองยาผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ
Model : INTIPHARM

Description :  ระบบหุ่นยนต์จ่ายยาฉีด ยาขวด
 
Model : High Alert Drug (HAD) CABINET

Description :  ระบบหุ่นยนต์สำหรับจ่ายยาบนหอผู้ป่วย หรือใช้สำหรับบรรจุ กลุ่มยาเสพติดหรือยาความเสี่ยงสูง
• เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บกลุ่มยาควบคุม ยาที่มีมูลค่าสูง
• ลดจำนวนการสูญเสียที่เกิดจากยาค้าง ยาหมดอายุ หรือยาสูญหาย
• ลดภาระงานด้านเอกสาร มีการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบอิเล็คทรอนิกส์
• ง่ายต่อกา 619;เชื่อมต่อเข้ากับระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ
• ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านบริการและเทคโนโลยีของโรงพยาบาล
• สามารถตรวจสอบการเข้าถึงการบริหารยาได้จากฐานข้อมูล
 
Model : LED cabinet

Description :  ระบบชั้นวางยาจัดมือพร้อมไฟ LED ระบุตำแหน่งหรือจำนวนยา
• เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการหยิบยาจากชั้นยา ทั้งเรื่องชนิด และจำนวนยา
• เพิ่มความรวดเร็วในการบริหารจัดยาประเภทยาจัดมือ
• มีการบริหารจัดยาแบบเป็นระบบมากขึ้น
• สามารถเก็บข้อมูลเรื่องภาระงานและด้านอัตรากำลังคนของผู้ช่วยเภสัชกรได้
Tel.: +662 434 0040-50
Fax.: 0-2433-3971
Email : info@supremeproducts.co.th
Copyright ? 2017 by "ADMIN"  ?  All Rights reserved  ?
Supreme Products Co.,Ltd.
449 & 451 Somdejphapinklao Road,
Bangyeekhan, Bangplad, Bangkok 10700