Tel. : 0-2434-0040, 50
Fax. : 0-2433-3971
email : info@supremeproducts.co.th
ศิริราช ร่วมมือทีเซล  ฟีโบ้ และบ.สุพรีม ไฮทีร่า เพิ่มศักยภาพ
“โครงการติดตั้งและพัฒนาระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผลักดัน Smart Hospital ร่วมมือกับทีเซล  ฟีโบ้ และบริษัทสุพรีม ไฮทีร่า พัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ ศิริราช 4.0 “โครงการติดตั้งและพัฒนาระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร”
กลุ่มงานด้านสาธารณสุข เป็นหนึ่งในองค์ประกอบแนวคิดเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ทั้งในแง่การพัฒนาอุตสาหกรรมบริการด้านการแพทย์ นวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อเป็นอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต และในแง่การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยการก้าวสู่ Smart Health หรือ Smart Hospital ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด ได้ร่วมกันศึกษา แก้ไข และพัฒนาหุ่นยนต์จ่ายยา เพื่อสร้างประโยชน์ด้านความรวดเร็วในการให้บริการผู้ป่วย ลดเวลาในการรอคอย ลดความผิดพลาดและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCELS) ให้การสนับสนุนในส่วนของการพัฒนาในเบื้องต้นและประสานงานด้านอื่นๆ
การลงนามบันทึกความเข้าใจ 4 องค์กร สู่ศิริราช 4.0 ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCELS), สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด จะทำให้เกิดความร่วมมือในระดับนโยบาย และเป็นก้าวแรกของการผลักดันให้เกิด Smart Hospital ขึ้นในโรงพยาบาลศิริราช ทั้งนี้ ภายใต้การลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จึงเกิด “โครงการติดตั้งและพัฒนาระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจร” ขึ้น ซึ่งจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลศิริราช และ บริษัทสุพรีม ไฮทีร่า จำกัด ในการติดตั้ง และพัฒนาระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติแบบครบวงจรร่วมกัน
นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 จะนำมาซึ่งความร่วมมือจากทั้งในส่วนของภาครัฐ  ภาคการศึกษา และเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้ก้าวทันโลกได้อย่างแท้จริง
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คุณกำธร กาญจนวตี กรรมผู้จัดการ บริษัท สุพรีม โพรดักส์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครให้การต้อนรับ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัย ณ ห้องสโมสรอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร E
สุพรีม ไฮทีร่าโชว์ล้ำนำนวัตกรรม B-Hive 4 คว้าการสนับสนุนจาก สนช.
บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด ได้รับการอนุมัติเพื่อสนับสนุนโครงการ “B-Hive4:ระบบจ่ายยาประเภทยาบรรจุแผงอัตโนมัติ ”
จากคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติให้สนับสนุนเงินอุดหนุนภายใต้โครงการ“แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 วันที่ 7 กันยายน 2559
บริษัท สุพรีม ไฮทีร่า จำกัด ได้รับอนุมัติการสนับสนุนโครงการ “B-Hive4:ระบบจ่ายยาประเภทยาบรรจุแผงอัตโนมัติ ” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สนช.) ในโครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน”
จากการประชุมครั้ง 8/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
งานประชุมวิชาการเรื่อง “บทบาทเภสัชกรโรงพยาบาลในการใช้ยาสมเหตุสมผล ”
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เภสัชกรโรงพยาบาลได้เพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมปฏิบัติ และเรียนรู้ถึงบทบาททางวิชาชีพในการ
ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยเฉพาะการบริบาลทาง เภสัชกรรมเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
เช่น เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ป่วยสูงอายุ เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดต่างๆ ด้วย

งานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย / Medical Innovation of Thailand Fair
งานแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สมุนไพร เครื่องสำอาง และนวัตกรรมทางการแพทย์สาณารณสุข กว่า 500 รายการ การพบปะระหว่างนักวิจัยพัฒนา ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์การแพทย์สาธารณสุขทั้งรัฐ เอกชน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดจัดงาน MedThai Fai:ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย ( Medical Innovation of Thailand Fair) “ ผลิตภัณฑ์จากแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ ณ Hall 9 อิมแพคเมืองทองธานี โดยมี พลเอกประยุท์  จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00
  รัฐบาลโดยคณะพัฒนาระบบวัตกรรมของประเทศ เล็งเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงผลงานวัตกรรมไทยกับความต้องการภาครัฐโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้ ผู้วิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนานวัตกรรมไทยให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และเป็นประโยชน์ต่อประเทศยกระดับคุณค่านวัตกรรมไทย และลดการนำเข้าสินค้าประเทศ
นักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรม จาก สวทช. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารโรงพยาบาลรัฐและเอกชนร่วมวง เสวนาพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ไทย อาทิ เช่น “ นโยบายภาครัฐต่อการสร้างตลาดนวัตกรรมการแพทย์ไทย ศูนย์กลาง แพทย์อาเชียน
กลุ่มผู้บริหารและพนักงานสุพรีม โพรดักส์ จำกัด
News Room
Copyright ? 2017 by "ADMIN" 
Supreme Products Co.,Ltd.
449 & 451 Somdejphapinklao Road,
Bangyeekhan, Bangplad, Bangkok 10700
Tel.: +662 434 0040-50
Fax.: 0-2433-3971
Email : info@supremeproducts.co.th